Zonnepark de Kie in Franeker gemeente Waadhoeke – door Solarfields

Zonnepark de Kie in Franeker gemeente Waadhoeke - door Solarfields