Opbrengstberekening voor zonnepanelen project

Elk zonne-energieproject op het ZonnepanelenDelen platform heeft de uitkomst van een opbrengstberekening vermeld staan in het informatie memorandum. Hoe berekenen de zonne-energieprojecten deze waarde, uitgedrukt in kWh/kWp, eigenlijk? In dit blog een toelichting op de opbrengstverwachting van een zonnepanelen systeem.

De zonnestroom opbrengst is van een aantal factoren afhankelijk. Denk bijvoorbeeld aan de locatie in Nederland, de hellingshoek en de oriëntatie  (zuid gericht of juist een oost/west opstelling), de lengte van de kabels, de gebruikte omvormers en installatie van optimizers en mogelijke schaduwwerking.  Ook wordt rekening gehouden met de jaarlijkse degradatie van de zonnepanelen. Elk jaar zullen de panelen gemiddeld iets minder produceren. Al deze factoren zijn van invloed op de jaarlijkse opbrengst van een zonnepanelen systeem.

Zonnedak intekenen

Een projecteigenaar neemt samen met de installateur al deze factoren in overweging om te komen tot de beste verhouding tussen de opbrengst van de zonnepanelen en de kostprijs van het systeem gedurende de looptijd van het project. Hierbij wordt er idealiter rekening gehouden met het profiel van energieverbruik op locatie.

Elk zonne-energieproject is in die zin uniek. Soms kan het verstandig zijn om voor een iets lagere totaalopbrengst te gaan door voor een oost/west opstelling te kiezen, waardoor de opbrengst beter verdeeld is over de dag heen en dus er een hoger percentage eigen elektriciteit verbruik is. Bovendien resulteert deze opstelling in lagere kosten voor het montagemateriaal en omvormers. Zo wordt er extra waarde verkregen uit dezelfde oppervlakte. Zie ook bijgevoegd plaatje om dat te duiden:

Opbrengst verwachting zonnepanelenSoftware voor opbrengstberekening

Op basis van grote datasets is goed te voorspellen hoeveel lichtinstraling er zal komen op een ingetekend PV-systeem. Specifieke solar software kan direct laten zien wat de consequenties zijn van bepaalde keuzes. Voorbeeld van software die wij ook zelf gebruiken voor het intekenen van zonnepanelen is Helioscope. Onderstaande video geeft een indicatie hoe dat werkt:

Op basis van dit soort digitale schetsen is precies te voorspellen op de lange termijn wat de opbrengsten van een zonne-energiesysteem zullen zijn. Dit wordt uitgedrukt in kWh/kWp. Oftewel kilo Watt uur (productie) per kilo Watt piek (vermogen) in een jaar. In Nederland is deze productie factor kWh/kWp veelal tussen de 750 en 1.100. Voorbeeld: stel je hebt 8 zonnepanelen van 250 Watt piek met een jaarlijkse opbrengst van 1.000 kWh/kWp, dan zal je daarmee gemiddeld 2.000 kWh per jaar opwekken.

De verwachte productie in kWh/kWp wordt ingevoerd in de businesscase . De verkregen SDE+ subsidie, wordt uiteindelijk uitgekeerd op daadwerkelijke productie. Het is dus belangrijk om deze productie goed te voorspellen.

Bij Zonnepanelendelen vragen wij de projecteigenaar altijd om een opbrengstberekening in programma’s zoals PVsol, PVSyst aan te leveren. Indien deze ontbreekt kan een berekening gemaakt worden in PVGIS.

Huidige projecten geven bevestiging van opbrengstberekening

Met de projecten die nu al een aantal jaar draaien zien we ook bevestigd dat zonne-energie heel goed te voorspellen is. Natuurlijk zijn op de korte termijn er variaties in opbrengsten doordat soms meer of minder instraling is. Op jaarbasis is de instraling ongeveer gelijk en zal de opbrengst dichtbij de voorspelde opbrengsten liggen.

Onderstaande curve is de cumulatief verwachte (grijs) en geproduceerde (geel) zonnestroom van drie jaar. Deze curve ontstaat omdat in de zomer meer wordt geproduceerd.

Kijk zelf mee met de opbrengsten van de zonne-energieprojecten op MijnStroom of via de (iOS) ZonneDelen app (ook als gastgebruiker!)