Remmen of sturen: verkort looptijd SDE+ voor dakgebonden zon-pv

Voor iedere 2 gerealiseerde MWp zonne-energie gaat er 1 verloren onder de SDE+ subsidieregeling van de afgelopen jaren. Dit blijkt uit een analyse door Polder PV van de SDE(+) regeling van 2014-2018 jaren (16 mei 2019). Dit betekent dat 33%, van het SDE-budget voor zon-pv, niet gebruikt wordt. Gebruik dat budget om de drempel te verlagen voor dakgebonden zon-pv, door de looptijd van de SDE+ te verkorten.

In totaal is er in de periode 2014-2018 voor 13 miljard euro aan SDE+ subsidie beschikt voor Zon-PV. Als het succespercentage van de gehele regeling constant blijft, dan resulteert dit in een niet gebruikt budget voor Zon-PV van ruim 4 miljard euro over deze periode.

Grafiek 1. SDE + 2014 – 2018. Verloren MWp: 888, Gerealiseerd MWp: 1.815. (Openstaand 8.540 MWp)

Op de rem met Faber

Om ervoor te zorgen dat goede landbouwgrond en natuurgebied niet ten koste gaan van de ontwikkeling van zonneparken werd vorige week in de tweede kamer de gewijzigde motie Faber aangenomen.

Er zijn ook voorbeelden van zonneparken die goed in de natuur worden ingepast met dubbel grondgebruik. Een mooi voorbeeld hiervan is Zonnepark Uden. Dit zonnepark is gebouwd op voormalig explosief terrein. Hier is veel aandacht voor biodiversiteit en schapen grazen onder de panelen. Dat er draagvlak is voor dergelijke zonneparken, bleek ook uit de grote belangstelling om te participeren. Binnen 9 dagen is voor 750.000 EUR geïnvesteerd door particulieren in dit zonnepark.

Veel gehoorde kritiek op de ontwikkeling van zonneparken is dat eerst alle daken vol gelegd moeten worden voordat er op land gebouwd wordt. In de motie Faber staat dan ook dat:

‘overwegende dat 95 procent van het dakpotentieel nog niet is benut, onder andere omdat regelgeving nadelig uitwerkt voor zon op dak”

Zonneparken afremmen, omdat de daken nog niet vol liggen is een vrij naïeve benadering die geen rekening houdt met de urgentie van de transitie, de ontwikkeltijd van zonneparken en de complexiteit van dakgebonden projecten.

Waar windparken, biomassacentrales, zonneparken en waterkracht projecten allemaal onafhankelijk van een gebouw kunnen worden geëxploiteerd, is dit bij dakgebonden Zon-PV projecten niet het geval. Zonne-energie op daken heeft echter wel een aantal belangrijke voordelen:

  • De decentraliteit en geografische spreiding over het hele land zorgt voor een betere balans op het elektriciteitsnet. Dit is een van de problemen die de uitrol van meer centrale energievoorzieningen zoals grootschalige zonneparken en windparken beperkt.
  • Het financiële voordeel, onder andere uit de SDE+ subsidie, komt terecht bij meer (lokale) partijen wat resulteert in meer draagvlak, zeker als burgers ook de mogelijkheid hebben ook mee te profiteren. Een mooi voorbeeld hiervan is zonnedak Oosterhout.
  • Dakgebonden projecten kunnen veel sneller gerealiseerd worden omdat er geen vergunning voor nodig is.

Dakgebonden projecten hebben echter 1 belangrijk nadeel, het gebouw zelf. Het project heeft te maken met een gebouweigenaar en -gebruiker en de dakbedekking heeft een beperkte levensduur. De huidige SDE+ is ingeregeld op 15 jaar. Deze periode is voor de meeste gebouweigenaren en gebruikers echter veel te lang. Ze zijn niet gewend om contracten af te sluiten voor deze looptijd en kunnen de risico’s niet overzien. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk dat een huurcontract een looptijd heeft van 5+5 jaar.

Sturen met de looptijd

‘Waarom rijden auto’s bij een ongeluk vaak tegen een boom, terwijl er zoveel ruimte is naast de boom?’ vroeg een instructeur van een slipcursus mij eens. Wat blijkt, je stuurt automatisch naar de plek waar je naar kijkt. Kijk je uit angst naar de boom? Dan rijd je tegen de boom.

Les 1 voor als je in de slip raakt: Niet remmen maar sturen en kijken waar je naartoe wil in plaats van naar obstakels op de weg. Dat geldt ook in de huidige transitie, laten we sturen in plaats van remmen om te komen waar we willen zijn.

In plaats van de ontwikkeling van zonneparken af te remmen geven wij de voorkeur aan sturen door de ontwikkeling van Zon-PV op daken te stimuleren.

Verkort SDE+ voor zon PV

Ons voorstel is dan ook om het totale budget voor dakgebonden projecten te handhaven, maar daarbij de looptijd van uitkering te verkorten naar 10 jaar. Het overschot van de SDE+ uit de afgelopen jaren en het percentage verwachte realisatie in de komende jaren is voldoende om deze aanpassing te bekostigen. Door de SDE+ voor dakgebonden projecten te verkorten naar 10 jaar wordt hetzelfde budget slimmer ingezet en zullen meer dakgebonden projecten sneller tot ontwikkeling komen.